Trung tâm

Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức năm 2018

Đã Xem: 6747 - Cập nhật : 21-09-2018

Gần đây, nhiều thành viên đặt ra câu hỏi về vấn đề quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đối với cán bộ, công chức được thực hiện ra sao; cũng như hiện nay thì nên thi lấy loại chứng chỉ nào?

Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

Đã Xem: 91383 - Cập nhật : 21-09-2018

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin

Đã Xem: 2769 - Cập nhật : 21-09-2018

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.